• USD 482.26
  • GBP 635.33
  • EUR 557.01
  • RUB 7.52
  • GEL 196.44
June 20, 2018
For ruling, wisdom is necessary

It is more important for the rulers to be rich in wisdom and virtue than great luxury. Whoever cannot set self-control over his passions, he cannot be a ruler to others.

 

PAUL PATRIARCH ADRIANUPOLSETSI

RAG

Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ,
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ,
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով,
Կը քալենք անվեհեր քովէ քով:
Մեր փառքն է աշխատանք եւ պայքար,
Մեր խօսքն է ճշմարիտ, խանդավառ,
Թո՛ղ բոլոր հայորդիք ցիրուցան,
Աշխարհի չորս կողմէն մեզի գան:
Եւ աչքերն ուղղուած Մասիսին,
Ուխտելով, մենք գոչենք միասին.
Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ,
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ,
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով,
Օ՛ն, քալենք անվեհեր քովէ քով:

 

Calendar
Most read
Church calendar
/